விடியல் தேடும் பறவைகாள்..

விடியல் என்றால் என்னவென்று விளம்ப இயலுமா?

இருளகன்று பிறப்பதுதான் விடியலென்றால்
இருள் கவியும் பொழுதினில் அது இறந்ததோ?

இல்லை, விடியலென்றொன்று இருந்ததோ?

தேடும் கணப்பொழுதுகளில் கண்ணுறங்கினால்
விடியலென்ன வீடு தேடியா வரும்?

ஒளி தேடுங்கள் உங்களுக்குள்ளே..
இருளும், விடியலும் உங்கள் இரு கண்களுக்குள்ளே..

காதலுடன்

ராஜா