சொல்லச் சொல்லத் தீராத என் கனவை,

நான் சொல்லத் தவிக்கிற என் மனசை,

செல்லச் செல்லப் பின் தொடரும் ஒரு நிழலை,

கல்லக் கல்லக் குறையாத வாழ்க்கையை,

இவையனைத்தையும் மௌனமாகச் சொல்லிக் கொடுத்து

மெல்ல மெல்லச் செதுக்கும் என்னை என் காதல்..